Články

Zajímavosti ze světa pohybu

Numerologie

Numerologie

Číslo je vládcem tvarů a myšlenek, je příčinou božského i andělského pokroku.“ (Pythagoras)

Čísla nás provázela, provází a budou provázet v různých podobách od narození neustále. Pokud se budeme snažit proniknout do tajů numerologie, obohatí nás na mnoha úrovních. Můžeme lépe porozumět nejen své osobnosti, ale i souvislostech ve vztazích a kariéře, nabízí pomoc k hlubšímu pochopení různých oblastí života. Numerologie je založena na předpokladu, že čísla vyjadřují nejen KVANTITU, ale i KVALITU. Tento princip může být stejně starý jako civilizace sama, dodnes je uchovávána ve vztahu k číslu jedna a dva, kdy mluvíme o jednotě a dualitě. Představy o vlivu čísel se samozřejmě vyvíjela s civilizacemi po celém světě v závislosti na dané kultuře. Vnitřní významy jednotlivých čísel mají určitý charakter, ale vnější projevy se mohou měnit. Proto představuje numerologie jakýsi nástroj, s nímž můžeme pracovat, rozvíjet a snažit se o pochopení.

Jeden z nejstarších numerologů byl Pythagoras ze Samu (600let př.n.l.), který považoval čísla za posvátná, protože existují nezávisle na hmotném světě. Jeho základním principem bylo tvrzení, že samotný vesmír je projevem číselných vztahů, čímž je vlastně vibrací. Později zaznamenal Pythagorovy myšlenky pro věčnost řecký filozof Platon. Numerologie je zakódována v hudbě, geometrických proporcí jako např.ve tvarech lastur, květů, oběžných drah planet, egyptských hieroglyfech, stavbách atd. V 19. století získala numerologie na oblibě díky výzkumům v oblasti světla a magnetismu. S čísly se setkáváme neustále a jsou všude kolem nás. ČÍSLO představuje symbol pro energii, ať „příjemnou“ či „nepříjemnou“. Pro osobní poznání numerologie nám slouží „osobní číslo“, které se vypočte součtem čísel z data narození. Máme tímto číslem vyjádřen osobní rok, poté jdou devítileté cykly, protože energie popisuje čísla 1-9 a následují životní cykly. Pochopení numerologie ve smyslu energie čísel a jejich období, znamená pro náš osobní život plout na vlně a nejít za každou cenu proti proudu:-)

Myslím, že by vás po kousku teorie zajímala praktická stránka věci:-). Proto si ukážeme příklad výpočtu osobního čísla z data narození. Dále se s čísly obsaženými v datu narození pracuje v numerologické mřížce, ale to až někdy příště…

Výpočet osobního čísla

např.

  • 18.12.1989: 1+8+1+2+1+9+8+9= 39=3+9=12=1+2=3
  • 2.5.2016: 2+5+2+0+1+6=16=1+6=7
  • 27.3.2008: 2+7+3+2+0+0+8=22=2+2=4

Nyní si povíme o vlastnostech jednotlivých čísel 1-9, jejich významu a energii pěkně postupně. Můžete podotknout, že jsem se ještě nezmínila o nule. Proto začnu právě s ní.

0 Nula není číslo, nepracujeme s ní jako s jinými čísly, ale podporuje jejich význam. Vše plyne k ní nebo od ní. Je takovým okem, které vše vidí, ale nemůže nic ovlivnit. Prostě jenom je. V numerologii se příliš nevyužívá, protože nemá svoji specifickou vibraci, jsou v ní obsažené všechny najednou a přesto žádná z nich.

Pokud ale ve svém datu narození máte nulu (10.,20.,30.dne měsíce nebo 10.měsíc v roce, stává se nula součástí vaší osobnosti, stejně jako když součet data vyjde 10, pak součet 10=1+0=1, ale jedná se o „trochu jinou jedničku“). V tomto případě nám nula připomíná, abychom mysleli na dokončení všeho co činíme, ale zároveň ukazuje, že jsou před námi další nekonečné úkoly. Výzva, kterou přináší nula může znít takto: „Ve vesmíru symbolizovaném nulou je možné všechno. Co byste v něm rádi vytvořili Vy?“

1 Jednička představuje něco osamoceného, prvního, vychází z nového – jedinečnost. Představuje počátky, iniciativu, tvořivost, originalitu, odvážnost. Je to energie mladé síly, vůle, nezávislosti a samostatnosti. Ale představuje také ego, chtít vládnout a organizovat, přikazovat a zakazovat, prosadit se až paličatost, aroganci či pýchu. V životním i pracovním procesu se může snažit „komandovat“. U jedniček je důležité najít sebedůvěru ve zdravé míře, což představuje v sobě vynést energii čísla jedna v harmonii. Každé číslo obsahuje onu energii kvality a kvantity v duálnosti, kterou můžeme považovat za klady a zápory, pozitivní negativní, jin a jang….. to je ona snaha o harmonii:-). Barva jedničky je červená a symbol šíp.

2 Dvojka je vstupní branou k emocím, jedná se o laskavou energii, je spolupracující, znamená společenství. Dvojky se potřebují o někoho starat a chránit, jsou spolehlivé a ohleduplné, mají šarm a ovládají diplomacii i empatii. Zažívají přemíru pocitů přes radost a naplnění až ke zklamání a depresi. Mohou mít sklon k obviňování druhých a zároveň přijímat a dávat obrovské štěstí. Proto mohou být dvojky zranitelné, plaché a závislé i kritické. Mají ale velmi silnou intuici a roli bojovníka. Barva dvojky je bílá a symbol labutí šíje, pokud zrcadlíme, tak srdce.

3 Trojka souvisí s vnímáním a pozorováním, rolí je pozorovatel. Mají bohatou představivost, inteligenci a mentální činorodou seberealizační energii. Spolupracující energie se vstřebává společně z čísel 1 a 2. Enegie je převážně v hlavě, jedná se o mysl a přemýšlivost. K tvorbě potřebují skupinu, nejdou většinou na sólovou dráhu. Druhé dokážou nadchnout a podpořit. Trojky mají osobní kouzlo a životní jiskru, jsou přizpůsobivé a společenské, kreativní a plné ideí. Jejich obtíže může představovat jistá míra marnotratnosti, přílišná bezstarostnost, rozhazovačnost či povrchnost. Barva trojek je žlutozelená a symbolem je trojúhelník.

4 Čtyřka je vstupní branou do říše dimenzí, kde existuje délka, šířka, výška i čas. Prvotní energie je omezující, ale určité hranice bývají požehnáním. Objevuje se v mnohých systémech, které mají vztah k hmotnému světu. Čtyři světové stany, čtvero ročních období, čtyři živly, symbol kříže… To nám dává pevné zakotvení, proto je čtyřka číslem stability (i židle a stůl potřebují 4 pevné opory). Jedná se o energii praktickou, spolehlivou, konzervativní. Čtyřka v povaze symbolizuje lidi pracovité, nohama na zemi a udržující tradice. Symbolizuje je praktičnost a efektivita, klid a trpělivost, spolehlivost a organizovanost. Obtíže mohou být v přehnané opatrnosti až strachu, přehnané šetrnosti, zarputilosti a nedostatečné radosti a citlivosti. Mohou mít v sobě silné napětí, které ve velké míře bývá „zničující“. Záchranou jsou ostatní čísla tvořící čtyřku, která se ji snaží vymanit z omezení čtyř stěn. Barvou je zelená a symbolem čtverec, kříž.

5 Pětka propojuje mysl a ducha, neboť pátým elementem je éter, který plyne mezi hmotou a okolo ní. Symbolika je u čínské nauky pěti elementů(země, oheň, voda, kov a dřevo). Energie pětky je hlavně živelnost, realizace a propojenost, neustálá změna. Energie je osvobozující, rychlá až neklidná, nepravidelná, svobodomyslná, hledá neustálé změny. Jedná se hlavně o život ve velkém pohybu. Pozitivní rysy jsou zvídavost a vynalézavost, nespoutanost a podnikavost. Obtíže může způsobovat nespolehlivost, neklid, unáhlenost, nezodpovědnost či přemíra požitkářství a vzpurnost. Barvou pětky je oranžová a symbolem je pentagram neboli pěticípá hvězda, což je mocný magický symbol.

6 Šestka nás vede do místa jakéhosi naplnění a dovršení, když představuje dokončení druhého cyklu 3+3. Možná pociťujete při postupném čtení určitou zesilující energii slov a vyjádření v textu, jakési „hutnění“. I toto je součástí procesu, neboť i písmena mají v abecedě přiřazenou energii čísel…, ale pojďme zpět k šestce. Podobá se dávnému symbolu spirály, který představuje přechod do i ze všeho. Šestka vnímá krásu všude kolem nás a snaží se jí šířit. Jedná se o energii smyslového vnímání, harmonie, barevnosti, smyslnosti pro krásno, harmonicky zkrášluje svět. Šestka je intuitivní, užívá si jednání s druhými, šíří pocit štěstí a klidu. Propojuje ducha a hmotu, snaží se o pocit rovnováhy, má úžasný smysl pro rodinu, ochotu pomáhat a podporovat, touží po míru, harmonii i odpovědnosti. V opačné poloze může být líná a závistivá, může utíkat od problémů, být samolibá až ješitná a do všeho zasahující. Barvou šestky je pískově žlutá a symbol představuje Davidova hvězda(šesticípá, židovská, Šalamounova).

7 Sedmička nám představuje novou úroveň pochopení, s ní se z hmotného světa dostáváme do světa duchovního – sedm dní v týdnu, stupnice má sedm tónů, viditelné spektrum má sedm barev nebo propojení s Měsícem, kdy sedm dní je jedna čtvrtina jeho cyklu. Proto je ve spojení s Měsícem sedmička magické číslo, které je spojováno se změnami. Sedmička je dynamická, v jistém smyslu odlišná a zvláštní. Někdy náladová až výbušná, ale i rafinovaná, tajnůstkářská a šíří atmosféru tajemna, má v sobě „léčitelské schopnosti“. Jedná se o cestu zkoumání sebe samé, proto se uvádí, že sedmičce porozumí pouze sedmička. Sedmička je moudrá, hloubavá, vnímavá i citlivá, duchovně založená, spolupracující a umí výborně reprezentovat práci druhých. Obtíže mohou plynout ze skepse, hledání chyb za každou cenu, sklonem k osamocení a izolaci, odměřenosti až nepřístupnosti či pesimismu. Barvou sedmiček je světle modrá a symbolem tvar otevřené obálky.

8 Osmička nám ukazuje dvojí význam, je součtem dvou čtyřek, což spojujeme s materiálností a úspěchem, na druhé straně následuje po sedmičce, jenž symbolizuje zkušenosti v tomto světě. Je považována za číslo velké karmy (malá karma je číslo 5, osmička obsahuje součet 5+3), proto je považována za jednu z nejsilnějších energií co máme. Osmička ví, jak je dobrá a co dokáže, bere život velice vážně, na druhou stranu věří v osud. Energií osmičky je rovnováha, snaha o uvedení všeho do souladu. Pokud ji položíme, nastává nekonečno a snaha osmičky je zanechat za sebou něco trvalého, aby v proudu věčnosti zůstala nějaká stopa. Osmičky jsou autoritativní, silné povahy, spolehlivé, vytrvalé a houževnaté, ambiciózní a podnikavé, mají vůli k úspěchu a pocit poslání či předurčeného osudu. Problémy mohou vzniknout při přemíře zodpovědnosti i nezodpovědnosti, zneužití moci až intrikaření či nenasytnosti. Jsou to právě osmičky, které si často přebírají zodpovědnost jiných na svá „bedra“. Energii osmičky se říká „jsem nehlučný hrom“. Barva jí náleží fialová a symbolem je ležatá osmička – nekonečno.

9 Devítka je číslem završení a přechodu, nejvyšší energie – vědění. Vstřebává do sebe energii všech čísel, spojuje naplnění a současně i rozpad, průchod okem nuly a přípravu na nový cyklus. Symbolika je např. v devíti měsících těhotenství ženy. Z matematického hlediska je devítka jediné číslo, které reprodukuje samo sebe (např.5×9=45=4+5=9, 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45=4+5=9). Proto devítka symbolizuje návrat ke zdroji. Devítka nemá formu, ale představuje smysl pro božskou spravedlnost (pozn. spravedlnost není právo), přátelství, lásku, moudrost, porozumění. Devítka je vzdálená materiálnímu světu, představuje „Já vím“. Je romantická a vznešená až pohádková či zasněná, nebaví ji se zabývat drobnými detaily. Má silný šarm a charisma, hluboký soucit a touhu posouvat hranice dobrodružství. Problémy devítky vyjadřuje možnost extrému, egocentričnost, marnivost, postranní úmysly, předsudky až upadnutí do malichernosti . Barva je stříbrná a symbolem jsou tři trojúhelníky vzájemně pootočené o 60stupňů.

Tento článek je „pouze krátkým představením“ jednotlivých čísel, jako základní informace o numerologii. Pokud Vás oslovil a vyvolal ve vás nějaký pocit, tak to byl úmysl. Pokud jste si propočetli osobní číslo a některá informace byla pro Vás přínosná, mám radost. Víme všichni, že všeho moc škodí, že nic není černobílé, a že určité informace je potřeba třídit a brát s hravostí. Proto mějte radost z objevování, studování a hlavně ze života! Přeji nám všem krásnou jízdu na vlně života, aby okolo byla šplouchání, která zvládneme vybalancovat, poučí nás a budeme silnější a připravenější na případné větší vlnky a vlny.

Barbora Jarolímková, fyzioterapeutka a masérka CPA